installatie icoon

Installatie in heel België

50 jaar ervaring icoon

+50 jaar ervaring

design online icoon

Ontwerp gemakkelijk online

1stuk icoon

Bestel vanaf 1 stuk

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN HERVA BVBA – WEBSHOP HERVA-SHOP.BE

 

1. Voorafgaande bepalingen

Deze algemene voorwaarden beheersen alle rechtsbetrekkingen (offertes, werkopdrachten, overeenkomsten, leveringen, diensten, enz…) tussen HERVA BVBA, met maatschappelijke zetel te 2250 Stadsestraat 51 en ondernemingsnummer 0862.044.047 (verder genoemd HERVA), en de klant (degene die de bestelling geplaatst heeft) m.b.t. HERVA’s webshop http://herva-shop.be, zonder afbreuk te doen aan eventuele bijzondere voorwaarden overeengekomen bij afzonderlijke overeenkomst. Tenzij er expliciet en schriftelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn zij bindend voor de klant. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andere mogelijke voorwaarden of bepalingen van de klant. Door de loutere bestelling gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden en de webshop zijn in overeenstemming met de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (WMPC – B.S. 12.04.2010).  Enkel de dwingende bepalingen van de WMPC zijn van toepassing.

Aangezien elk product wordt vervaardigd volgens de unieke wensen en eisen van de klant beschikt deze laatste conform artikel 47 § WMPC niet over een herroepingsrecht.

HERROEPINGSRECHT – DE CONSUMENT BESCHIKT NIET OVER HET RECHT OM VAN DE AANKOOP AF TE ZIEN

De voorstellen/offertes van HERVA houden geen enkele verbintenis in en geschieden onder voorbehoud van verkoop en/of voldoende voorraad.  De verklaringen van vertegenwoordigers en de bestellingen zijn slechts geldig wanneer zij schriftelijk aanvaard of bevestigd werden door HERVA.
Aanduidingen en beschrijvingen van onze producten (technische kenmerken, presentatie, toebehoren) en tarieven op onze webshop zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar worden enkel meegedeeld ten titel van inlichting en zonder enige verbintenis.

Indien om het even welke bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zou zijn, zal de geldigheid van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden daardoor niet aangetast worden. Het feit dat HERVA één of andere clausule die in deze algemene voorwaarden in haar voordeel is gestipuleerd, niet toepast, kan niet geïnterpreteerd worden als een afstand van het recht zich daarop alsnog te beroepen.

 

2. Bestelling – bronbestand – verwerkingsproces

Het bezorgen van productie-elementen (foto’s, schetsen, afbeeldingen) of het selecteren van een voorgefabriceerd productie-element, met verzoek, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, een proef of ontwerp te leveren, brengt de verbintenis met zich aan HERVA de uitvoering van het werk toe te vertrouwen of haar voor de veroorzaakte kosten te vergoeden.

Elke annulering van een bestelling door de klant moet schriftelijk gebeuren. Ze is slechts geldig mits een schriftelijke aanvaarding door HERVA. Hoe dan ook is bij annulering voorafgaand de uitvoering een schadevergoeding verschuldigd van 15% van de prijs van de bestelling, onverminderd het recht van HERVA om grotere schade te bewijzen. Bij opschorting van de uitvoering van de bestelling of annulering tijdens de uitvoering, zal de facturatie geschieden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling zich bevindt. Dit bedrag wordt verhoogd met een bijkomende conventionele vergoeding van 15% van de prijs van de bestelling.

Indien de klant zelf productie-elementen (foto’s, schetsen, afbeeldingen) ter beschikking stelt van HERVA, moet dit steeds tijdig en conform de technische specificaties vermeld op de website gebeuren. Als de klant digitale bestanden of andere productie-elementen ter beschikking stelt van HERVA, dan moet hij zelf de originele bestanden of andere productie-elementen bewaren en is hij verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze bestanden. HERVA is nooit aansprakelijk voor verlies van door de klant aangebrachte productie-elementen en zal aldus nooit schadevergoeding verschuldigd zijn hiervoor.
Indien het aangebrachte productie-element dat als basis dient voor het eindproduct niet overeenstemt met de vereiste technische specificaties, is HERVA nooit verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eindproduct en zal aldus nooit schadevergoeding verschuldigd zijn hiervoor.
HERVA is nooit verantwoordelijk voor spelfouten of andere ongewenste elementen in het aangebrachte bronstand dat als basis dient voor het eindproduct. HERVA is enkel verantwoordelijk voor de verwerking van het bronbestand zoals aangebracht of geselecteerd door de klant. HERVA aanvaardt enkel aansprakelijkheid indien het eindproduct verschillen vertoont met het bronbestand en enkel wanneer deze niet-conforme levering onmiddellijk na ontvangst schriftelijk wordt gemeld. De klant kan iets op de leveringsbon schrijven en alles terug meegeven?

 

3. Intellectuele eigendomsrechten

HERVA behoudt zich uitdrukkelijk de rechten van intellectuele eigendom voor, zoals de rechten van industriële, literaire of artistieke eigendom (de Rechten), m.b.t. haar bestekken, plannen, ontwerpen, andere documenten en producten. Deze documenten zullen aan HERVA teruggegeven worden indien de koop niet wordt afgesloten. In geen geval mogen zij meegedeeld worden aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HERVA. HERVA behoudt zich het recht voor deze zonder toelating van de klant voor eender welke andere doeleinden te gebruiken.
HERVA neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich wat betreft de Rechten die derden zouden kunnen doen gelden op de goederen die gefabriceerd werden in overeenstemming met de plannen, studies en beschrijvingen van de klant.
De klant zal er zich van onthouden deze plannen, tekeningen, ontwerpen, studies, … aan derden over te maken zonder schriftelijke toelating van HERVA, op straffe van een schadevergoeding van 15% van het volledige contractueel verschuldigde bedrag, tenzij HERVA haar grotere effectieve schade aantoont.
Indien er betwistingen ontstaan omtrent de intellectuele eigendomsrechten van de basisbestanden wordt de uitvoering van de overeenkomst geschorst tot na de beslechting van deze betwisting.

 

4. Prijzen – betalingsmodaliteiten

De prijzen zijn netto en omvatten geen transportkosten. Transportkosten en alle andere onkosten, belastingen en lasten die bijkomstig zijn bij de verkoop of die eruit voortvloeien vallen uitsluitend ten laste van de klant. Bij promoties zijn de verschillende kortingen niet cumuleerbaar tenzij expliciet vermeld. Behoudens  opzet en zware fout van HERVA, haar personeel of onderaannemers, zullen moeilijkheden of vertraging tijdens de productie, veroorzaakt door problemen met geleverde materialen, de leveringstermijn verlengen.

De klant geeft HERVA steeds alle correcte informatie die nodig is om facturatie mogelijk te maken. Elke administratieve wijziging dient onmiddellijk aan HERVA overgemaakt te worden. Indien HERVA een factuur dient te wijzigen omdat de klant zijn gegevens niet correct heeft doorgegeven, zal een administratieve meerkost van 20,00 EUR aangerekend worden. Tenzij andersluidende bepaling, zijn de facturen contant betaalbaar op één van de bankrekeningen van HERVA, zonder disconto, afslag, retentierecht of schuldvergelijking.
Elk protest op facturen dient binnen de 8 dagen schriftelijk, omstandig gemotiveerd en per aangetekende post aan HERVA kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de klant. Geen enkele klacht verleent de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen. Elke vorm van korting of prijsvermindering die door HERVA aan de klant zou worden toegekend, is alleen geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door HERVA wordt bevestigd door een creditnota.
Op alle bedragen die niet ontvangen werden op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 10%. Bovendien zal het verschuldigd bedrag van rechtswege vermeerderd worden met een forfaitair schadebeding van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 150 EUR voor administratieve en andere kosten.
Het uitblijven van betaling op de vervaldag zal ook van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het verval van eventueel toegestane betalingstermijnen en de onmiddellijke opeisbaarheid van de aan HERVA verschuldigde sommen met zich meebrengen. Voor de nog niet vervallen facturen zal de vervaldag deze zijn van de eerste onbetaald gebleven factuur. Betalingen door de klant worden steeds verondersteld betalingen te zijn van de oudste niet-betaalde factuur, zelfs indien bij betaling door de klant verwezen wordt naar een recentere factuur.
Bij het uitblijven van betaling op de vervaldag zal HERVA de mogelijkheid hebben om alle uitstaande bestellingen uit te stellen te annuleren onder voorbehoud van alle rechten en vorderingen. HERVA heeft dan ook het recht om reeds producten die al geleverd zijn of in verzending zijn terug te nemen.
De klant verzaakt aan de wettelijke schuldvergelijking. Er zal slechts schuldvergelijking plaatsvinden in overeenstemming met een schriftelijke schuldbekentenis van HERVA of een definitieve gerechtelijke beslissing.

De klant wordt geacht op de hoogte te zijn van de wetgeving inzake de belasting voor aanplakking. Tenzij anders overeengekomen, ontslaat de klant HERVA van alle aansprakelijkheid inzake de toepassing van deze wetgeving in verband met het bestelde reclamemateriaal. De klant is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van eventueel verschuldigde aanplaktaks en daaruit voortvloeiende boetes.

 

5. Leveringstermijnen – leveringsmodaliteiten

Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, worden de leveringstermijnen slechts als aanwijzing gegeven. De bij de bestelling schriftelijk bedongen termijnen beginnen pas te lopen vanaf de werkdag die volgt op de afgifte van de vereiste bestanden die aan alle vereisten voldoen zoals gespecificeerd op de webshop.
In geen geval kunnen HERVA vertragingen in de levering ten laste gelegd worden die te wijten zijn aan feiten buiten de wil van HERVA. Dit laatste is tevens het geval wanneer de klant zijn verbintenissen krachtens deze algemene voorwaarden of ieder ander contract met HERVA slecht uitvoert. De overeengekomen termijnen worden minstens verlengd in de mate waarin de klant bij het aanleveren van de nodige productie-elementen,  evenals bij het terugzenden van de verbeterde proeven, in gebreke is gebleven. Indien de klant wijzigingen zou aanbrengen in zijn bestelling en deze wijzigingen worden door HERVA aanvaard, zal de initiële opgegeven indicatieve leveringstermijn vervallen en zal er een nieuwe indicatieve leveringstermijn worden opgegeven door HERVA.
Gevallen van overmacht, en meer in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de opdracht door HERVA verhinderen, herleiden of vertragen of nog, die een buitensporige verzwaring veroorzaken van de nakoming van de door haar aangegane verbintenissen, ontheffen HERVA van iedere aansprakelijkheid en stellen haar in de mogelijkheid om, naargelang het geval, hetzij haar verbintenissen in te korten, hetzij de overeenkomst te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zonder dat zij hiervoor tot enige schadevergoeding gehouden is. Worden onder meer als dusdanig beschouwd: oorlog, burgeroorlog, mobilisatie, onlusten, staking en lock-out, zowel bij HERVA als bij haar toeleveranciers, machinebreuk, brand, onderbreking van transportmiddelen, bevoorradingsmoeilijkheden in grondstoffen, materialen en energie en beperkingen of verbodsbepalingen opgelegd door de overheid.
De aansprakelijkheid van HERVA voor vertraging in de levering zal in ieder geval nooit meer zijn dan 5% van de totale waarde van de producten in vertraging, en dit enkel indien de klant bewijst dat er schade is voor minstens dat bedrag. Alleszins kan dergelijke vordering door de klant slechts ingesteld worden na schriftelijke ingebrekestelling van HERVA, waarbij vervolgens aan deze laatste een redelijke termijn wordt toegekend voor de levering.
De klant verbindt er zich toe om gedeeltelijke leveringen te aanvaarden.
De geleverde producten kunnen wat betreft afmetingen, aantallen en kleuren een afwijking van 10% bevatten.

 

6. Verzending – overdracht van risico

De producten worden geleverd aan huis. De goederen worden vervoerd op risico van de klant. De overdracht van het risico gebeurt op het ogenblik van de levering van de producten door HERVA aan de vervoerder.

 

7. Aanvaarding – klachten

Op straffe van verval van recht moet de klant elke klacht of protest omstandig gemotiveerd aangetekend verzenden aan HERVA uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst of weigering van de eerste levering van producten. Indien de klant de producten niet in ontvangst neemt, begint de termijn van 8 dagen te lopen vanaf de datum van de uitnodiging om de producten in ontvangst te nemen. Eens die termijn voorbij is, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de producten aanvaard werden. De klant verbindt er zich toe om de producten in ontvangst te nemen, zelfs indien zij aangetast zijn door defecten van gering belang. HERVA aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade aan het eindproduct veroorzaakt bij het openen van de verpakking of door het verkeerd gebruik van het product.
Alle controles die uitgevoerd worden voor de aanvaarding van de producten zijn ten laste van de klant. Klachten omtrent de niet-conforme levering moeten onmiddellijk schriftelijk na ontvangst van de producten worden gemeld aan HERVA.
De klant moet binnen de 8 dagen na de klacht op eigen kosten en risico alle producten die hij niet aanvaardt, terugzenden naar HERVA, Stadsestraat 51, 2250 OLEN. Wanneer HERVA deze producten in ontvangst neemt, betekent dit in geen geval dat HERVA de gegrondheid van de weigering om de producten in ontvangst te nemen, erkent. Het betekent evenmin dat HERVA aan haar rechten tegen de klant verzaakt. HERVA zal nooit aansprakelijk zijn voor indirecte schade van welke aard ook, zoals o.m. winstderving.
Als de klant een deel van de geleverde producten gebruikt of per post aan derden laat verzenden of voor verspreiding aan een distributieonderneming laat afgeven, houdt dat in dat hij de hele oplage aanvaard heeft. Gebreken aan een deel van de geleverde producten geven de klant niet het recht heel de levering af te keuren.

De verantwoordelijkheid van HERVA is beperkt tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren die worden verrekend tegen de prijs van de bijkomende exemplaren.

 

8. Bevoegdheid en toepasselijk recht

De rechtbanken van het arrondissement Turnhout zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit de betrekkingen tussen HERVA en de klant, met inbegrip van betwistingen omtrent de toepassing en de interpretatie van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden en alsmede elk contract tussen HERVA en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.